Наши партнеры
 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:               Приватне акцiонерне товариство "Конотопський ремонтно-  

                                                                       механiчний завод"

2. Код за ЄДРПОУ                                        30640200

3. Місцезнаходження                                  41600, Конотоп, Паркiвська, 18

4. Міжміський код, телефон та факс           /05447/ 66175

5. Електронна поштова адреса                  wat.krmz@gmail.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,

    яка додатково використовується

    емітентом для розкриття інформації      http://krmz.in.ua

7. Вид особливої інформації                        Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2017

припинено повноваження

Голова ревізійної комісії

Ковальов Олександр Сергійович 

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про припинення достроково повноважень Голови ревізійної комісії Ковальова О.С. 27.04.2017 року в зв’язку з неможливістю подальшого виконання повноважень одного з членів ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. На посаді перебував 24 місяці.

27.04.2017

припинено повноваження

Член ревізійної комісії

Марченко Алла Миколаївна 

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про припинення достроково повноважень члена ревізійної комісії Марченко А.М. 27.04.2017 року в зв’язку з неможливістю подальшого виконання повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. На посаді перебувала 24 місяці.

 27.04.2017

припинено повноваження

Член ревізійної комісії

Красікова Ольга  Євгенівна

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про припинення достроково повноважень члена ревізійної комісії Красікової О.Є. 27.04.2017 року зв’язку з неможливістю подальшого виконання повноважень одного з членів ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. На посаді перебувала 24 місяці.  

27.04.2017

обрано

Голова ревізійної комісії

Ковальов Олександр Сергійович

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії Ковальова О.С. з 28.04.2017 року строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. Протягом останніх п’яти років займає посаду генерального директора, комерційного директора ТОВ "СнабКомплект".

27.04.2017

обрано

член ревізійної комісії

Демидко Анастасія Олегівна 

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про обрання на посаду члена ревізійної комісії Демидко А.О. з 28.04.2017 року строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. Протягом останніх п’яти років займає посаду технік-технолог ДП «Авіакон».

27.04.2017

обрано

член ревізійної комісії

Лісогор Тетяна Юріївна

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про обрання на посаду члена ревізійної комісії Лісогор Т.Ю. з 28.04.2017 року строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. Протягом останніх п’яти років займає посаду бухгалтер КП «Теплогарант».

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правлiння        ________           Бойко Євгенiй Iванович

                                                    (підпис)                        (ініціали та прізвище керівника)

М.П.        03.05.2017