Наши партнеры
 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:               Приватне акцiонерне товариство "Конотопський ремонтно-  

                                                                       механiчний завод"

2. Код за ЄДРПОУ                                        30640200

3. Місцезнаходження                                  41600, Конотоп, Паркiвська, 18

4. Міжміський код, телефон та факс           /05447/ 66175

5. Електронна поштова адреса                  wat.krmz@gmail.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,

    яка додатково використовується

    емітентом для розкриття інформації      http://krmz.in.ua

7. Вид особливої інформації                        Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Прохоренко Микола Васильович 

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Прохоренко М.В. 27.04.2017 року у зв’язку із закінченням строку дії повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. На посаді перебував 7 місяців.

27.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Цвір                 Сергій Анатолійович 

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Цвір С.А. 27.04.2017 року, у зв’язку із закінченням строку дії повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. На посаді перебував 7 місяців.

 27.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Блохін                  Олег Анатолійович

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Блохіна О.А. 27.04.2017 року, у зв’язку із закінченням строку дії повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. На посаді перебував 7 місяців.

 27.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Величко Микола Іванович 

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Величко М.І. 27.04.2017 року, у зв’язку із закінченням строку дії повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. На посаді перебував 7 місяців.    

 27.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Драчко Володимир Якович 

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Драчко В.Я. 27.04.2017 року, у зв’язку із закінченням строку дії повноважень. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. На посаді перебував 7 місяців.         

 27.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Прохоренко Микола Васильович 

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Прохоренко М.В. з 28.04.2017 року строком до наступних річних зборів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. Протягом останніх п’яти років займає посаду генерального директора ТОВ "СнабКомплект". Є представником акціонера VELONA LP (ВЕЛОНА КТ), розмір частки в статутному капіталі емітента 98,382081%.

27.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Цвір                 Сергій Анатолійович 

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Цвір С.А. з 28.04.2017 року строком до наступних річних зборів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. Протягом останніх п’яти років займає посаду виконавчого директора ТОВ "СнабКомплект". Є представником акціонера VELONA LP (ВЕЛОНА КТ), розмір частки в статутному капіталі емітента 98,382081%.

27.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Блохін                  Олег Анатолійович

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Блохіна О.А. з 28.04.2017 року строком до наступних річних зборів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. Протягом останніх п’яти років займає посаду комерційного директора ТОВ "СнабКомплект". Є представником акціонера VELONA LP (ВЕЛОНА КТ), розмір частки в статутному капіталі емітента 98,382081%.

27.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Величко Микола Іванович 

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Величко М.І. з 28.04.2017 року строком до наступних річних зборів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. Протягом останніх п’яти років займає посаду виконавчого директора ТОВ "Промисловість і Технології". Є представником акціонера VELONA LP (ВЕЛОНА КТ), розмір частки в статутному капіталі емітента 98,382081%.

27.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Драчко Володимир Якович 

згоди на розкриття паспортних даних не надано

0

Протоколом № 1 від 27.04.2017 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради Драчко В.Я. з 28.04.2017 року строком до наступних річних зборів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. Протягом останніх п’яти років займає посаду комерційного директора, генерального директора ТОВ "Промисловість і Технології». Є представником акціонера VELONA LP (ВЕЛОНА КТ), розмір частки в статутному капіталі емітента 98,382081%.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правлiння        ________           Бойко Євгенiй Iванович

                                                    (підпис)                        (ініціали та прізвище керівника)

М.П.        03.05.2017