Наши партнеры
Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Голова Правління

 

 

 

Бойко Євгеній Іванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

25.04.2017

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акціонерне товариство "Конотопський ремонтно-механічний завод"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Акціонерне товариство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

30640200

 

4. Місцезнаходження

 

41600, Сумська, Конотопський, м. Конотоп, вул. Парківська, 18

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(05447) 6-61-75, 6-61-75

 

6. Електронна поштова адреса

 

krmz@emitent.net.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

27.04.2017

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

80, Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

27.04.2017

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

 

http://krmz.in.ua

 

27.04.2017

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                       

 

Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки

Не заповнені розділи:
3 - Товариство не бере участі у створенні юридичних осіб;
4 - посада корпоративного секретаря відсутня;
5 - Товариство не користується послугами рейтингового агентства;
10 - дивіденди Товариство в 2016 р. не нараховувало та не сплачувало;
12.2 - облігації Товариство не випускало;
12.3 - 12.4; 15; 20 - 27; 32 - інших цінних паперів, крім простих іменних акцій Товариство не випускало;
12.5 - викуп власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало;
14.7 - у звітному році не були прийняті рішення про  надання згоди на вчинення значних правочинів;
14.8 - у звітному році не були прийняті рішення про  надання згоди на вчинення  правочинів щодо яких є заінтересованість;
18 - випуски іпотечних облігацій не проводилися;
19.1-19.5 -  іпотечного покриття Товариство не здійснювало;
28 - відомості про аудиторській висновок не заповнюють емітенти, які здійснили публічне розміщення цінних паперів;
31 - Емітент не складає річний звіт відповідно до МСФЗ;
33 - Відсутні емісії цільових облігацій підприємства, виконання зобов`язань за якими здійснюється шляхом передачі  об`єкта житлового будівництва.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Конотопський ремонтно-механічний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО №240142

3. Дата проведення державної реєстрації

29.12.2003

4. Територія (область)*

59000 - Сумська

5. Статутний капітал (грн)

594900,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

42

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 30.20, Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, 33.12, Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 33.14

10. Органи управління підприємства

1. Вищий орган - Загальні збори акціонерів.
2. Наглядова рада.
3. Виконавчий орган - Правління Товариства.
4. Ревізійна комісія.

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Укргазбанк"

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

26006195998

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "Експрес-Банк"

5) МФО банку

322959

6) поточний рахунок

2600817718202

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвіл на експлуатацію машин, мехінізмів, устаткування підвищеної небезпеки

271.13.59-33.17

07.06.2013

Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки  України у Сумській  області

07.06.2018

Опис

Після закінчення терміну діі дозволу на експлуатацію машин, мехінізмів, устаткування підвищеної небезпеки емітент має намір продовжити термін його дії.

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки

270.13.59-33.17

07.06.2013

Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки  України у Сумській  області

07.06.2018

Опис

Після закінчення терміну діі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки емітент має намір продовжити термін його дії.

Дозвіл на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом

016.14.59

09.01.2014

Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки  України у Сумській  області

09.01.2019

Опис

Після закінчення терміну діі дозволу на на монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом емітент має намір продовжити термін його дії.

Атестат виробництва

UA3.099.0135-16

29.03.2016

Державне підприємство Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту

28.03.2019

Опис

Атестат засвідчує про відповідність технічним можливостям виробництва з ремонту капітального та ремонту капітального з модернізацією тягових агрегатів типу ОПЕ1А, ОПЕ1АМ, ПЕ2У, ПЕ2М, НП1, ЕЛ21. Після закінчення терміну атестату емітент має намір продовжити термін його дії.

 

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України

00032945

Україна, 01133, м. Київ, Печерський, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9

0,000000

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0,000000

         

 

* Заповнювати не обов'язково

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада*

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бойко Євгеній Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА, 449910, 25.02.1998, Конотопський МВ УМВС України в Сумській області

4) рік народження***

1960

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "Песа Укрсервіс", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2012, Згідно контракту

9) опис

Повноваження, компетенції, права та обов`язки Голови Правління обумовлені Положенням про Правління, а також Статутом Товариства. Має право без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені правочини, відкривати рахунки в банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Правління, видавати накази та давати розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції  відповідно до положень до Статуту. Вирішує питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Товариства та /або необхідні для досягнення  статутних цілей та визначені Положенням про Правління Товариства.
На посаду Голови Правління обраний згідно рішення Наглядової ради, протокол №3 від 30.03.2012р. З Головою Правління був укладений контракт б/н від 02.04.2012 р. на здійснення поточного управління Товариством строком на один рік. Щороку згідно рішення Наглядової ради строк дії контракту з Головою Правління подовжується.  До 02.04.2016 р. обов`язки Голови Правління виконував згідно рішення Наглядової ради (протокол №2 від 06.03.2015 р.), згідно якого контракт був подовжений з 03.04.2015р. по 02.04.2016 р. включно.  Протоколом № 1 вiд 11.03.2016 р. засiдання Наглядової ради прийнято рiшення про подовження термiну повноважень Голови Правління  строком на один рік з 03.04.2016 р. по 02.04.2017 р. включно. Протоколом №5 вiд 30.03.2017 р. засiдання Наглядової ради прийнято рiшення про подовження термiну повноважень Голови Правління  строком на один рік з 03.04.2017 р. по 02.04.2018 р. включно. За  виконання посадових обов`язків у 2016 р. отримав винагороду у розмірі 282294,85 грн. (згідно посадового окладу по контракту). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Загальний  стаж роботи - 37 років.  Протягом останніх п`яти років обіймав посади: директор ТОВ "Песа Укрсервiс", Голова Правлiння ПрАТ "КРМЗ". Станом на 31.12.2016 р. посад на інших підприємствах не обіймає.

 

1) посада*

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прохоренко Микола Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4509, №524128, 21.04.2008, Відділення по району Обручевський, ОУФМС Росії по місту Москва в ЮЗАО код пiдроздiлу 770-120

4) рік народження***

1963

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "СнабКомплект" м. Москва Російська Федерація, генеральний директор; ПрАТ "КРМЗ", Голова Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.09.2016, До наступних річних зборів Товариства

9) опис

Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради, організовує проведення її засідань, забезпечує організацію роботи вищого органу Товариства та контролює виконання його рішень. До виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;  про продаж раніше викуплених акцій; про розміщення інших цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень  голови та членів Правління; прийняття рішення про укладання будь-яких договорів отримання/надання кредитів, фінансової допомоги, договорів застави, а також погодження умов таких договорів; обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, а також має інші повноваження та обов'язки, які викладені в Статуті та Положенні про Наглядову раду Товариства.
Голова Наглядової ради переобраний з 15.06.2014 р. згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 8 від 12.06.2014 р.) строком на 3 роки.
У звітному році відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства. На посаду Голови Наглядової ради переобраний з 13.09.2016 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №3 від 12.09.2016 р.)  строком до наступних річних зборів Товариства. Винагороди за виконання посадових обов`язків не отримує. З Головою Наглядової ради укладений договір  на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний  стаж роботи  - 32 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обіймав посади: генеральний директор ТОВ "СнабКомплект" м. Москва, Росiйська Федерацiя; Голова Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ". Станом на 31.12.2016 р. інших посад не обіймає.

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Павлова Олена Вікторівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4504, 847008, 15.02.2003, Паспортний стіл №1 ОВД району Бібірьово м. Москва

4) рік народження***

1972

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "Спектор ЛТД", м. Москва Російська Федерація, фінансовий директор; ПрАТ "КРМЗ", член Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.06.2014, Три роки

9) опис

Повноваження члена Наглядової ради визначено Статутом та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради бере участь у її засiданнях  та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;  продаж раніше викуплених акцій; розміщення інших цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; укладання будь-яких договорів отримання/надання кредитів, фінансової допомоги, договорів застави, а також погодження умов таких договорів; обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. Як член Наглядової ради приймає участь в засіданнях Наглядової ради, виконує питання, доручені головою чи засіданням Наглядової ради, надає допомогу голові Наглядової ради в оформленні документів, приймає участь в засіданнях Загальних зборів акціонерів, здійснює інші функції, необхідні для діяльності Наглядової ради в межах її повноважень та компетенцій, обумовлених Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства.
В склад Наглядової ради переобрана з 15.06.2014 р. згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів, протокол №8 від 12.06.2014 р., строком на 3 роки. У звітному році відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства. Протоколом №3 від 12.09.2016 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про припинення її повноважень з 12.09.2016 р. у зв`язку з приведенням внутрішньої документації Товариства у відповідність до закону України "Про акціонерні товариства". Винагороди за виконання функцій члена Наглядової ради у звітному році не отримувала, був укладений договір на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 19 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обіймала посади: фiнансового директор ТОВ "Спектор ЛТД", м. Москва Росiйська Федерацiя; член Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ". Станом на 31.12.2016 р. відсутні відомості про займані посади на інших підприємствах.

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пічугін Андрій Владиславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4509, №150834, 15.06.2007, Вiддiлення по району Куркiно ОУФМС Росiї по м. Москва в СЗАО, код пiдроздiлу 770-092

4) рік народження***

1968

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "Спектор ЛТД", м. Москва Російська Федерація, фiнансовий директор, генеральний директор; ТОВ "Промисловість і технології", генеральний директор; ПрАТ "КРМЗ", член Наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.06.2014, Три роки

9) опис

Повноваження члена Наглядової ради визначено Статутом та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради бере участь у її засіданнях  та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;  продаж раніше викуплених акцій; розміщення інших цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; укладання будь-яких договорів отримання/надання кредитів, фінансової допомоги, договорів застави, а також погодження умов таких договорів; обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. Як член Наглядової ради приймає участь в засіданнях Наглядової ради, виконує питання, доручені Головою чи засіданням Наглядової ради, надає допомогу Голові Наглядової ради в оформленні документів, приймає участь в засіданнях Загальних зборів акціонерів, здійснює інші функції, необхідні для діяльності Наглядової ради в межах її повноважень та компетенцій, обумовлених Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства.
В склад Наглядової ради перебраний 15.06.2014 р. згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів, протокол №8 від 12.06.2014 р., строком на 3 роки. У звітному році відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства. Протоколом №3 від 12.09.2016 р. Загальних зборів Товариства прийнято рішення про припинення його повноважень з 12.09.2016 р. у зв`язку з приведенням внутрішньої документації Товариства у відповідність до закону України "Про акціонерні товариства".  Винагороди за виконання функцій члена Наглядової ради у звітному році не отримував, був укладений договір на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обіймав посади: фiнансовий директор, генеральний директор ТОВ "Спектор ЛТД", м. Москва Російська Федерація; генеральний директор ТОВ "Промисловiсть i технологiї", м. Москва Росiйська Федерацiя; член Наглядової ради ПрАТ "КРМЗ". Станом на 31.12.2016 р. відсутні відомості про займані посади на інших підприємствах.

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цвiр Сергiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в, д/в, д/в

4) рік народження***

1960

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "СнабКомплект", ТОВ "СнабКомплект" м. Москва Російська Федерація, виконавчий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.09.2016, До наступних річних зборів Товариства

9) опис

Повноваження члена Наглядової ради визначено Статутом та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради бере участь у її засiданнях та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;  продаж раніше викуплених акцій; розміщення інших цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; укладання будь-яких договорів отримання/надання кредитів, фінансової допомоги, договорів застави, а також погодження умов таких договорів; обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. Як член Наглядової ради приймає участь в засіданнях Наглядової ради, виконує питання, доручені головою чи засіданням Наглядової ради, надає допомогу голові Наглядової ради в оформленні документів, приймає участь в засіданнях Загальних зборів акціонерів, здійснює інші функції, необхідні для діяльності Наглядової ради в межах її повноважень та компетенцій, обумовлених Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства.
У звітному році відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства. На посаду члена Наглядової ради обраний з 13.09.2016 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №3 від 12.09.2016 р.)  строком до наступних річних зборів Товариства. Винагороди за виконання посадових обов`язків не отримує. З членом Наглядової ради укладений договір  на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний  стаж роботи  - 33 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обіймав посаду виконавчого директора ТОВ "СнабКомплект" м. Москва, Росiйська Федерацiя. Станом на 31.12.2016 р. відсутні відомості про займані посади на інших підприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Блохін Олег Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в, д/в, д/в

4) рік народження***

1971

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "СнабКомплект", м. Москва, Росiйська Федерацiя, комерційний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.09.2016, До наступних річних зборів Товариства

9) опис

Повноваження члена Наглядової ради визначено Статутом та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради бере участь у її засiданнях та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;  продаж раніше викуплених акцій; розміщення інших цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; укладання будь-яких договорів отримання/надання кредитів, фінансової допомоги, договорів застави, а також погодження умов таких договорів; обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. Як член Наглядової ради приймає участь в засіданнях Наглядової ради, виконує питання, доручені головою чи засіданням Наглядової ради, надає допомогу голові Наглядової ради в оформленні документів, приймає участь в засіданнях Загальних зборів акціонерів, здійснює інші функції, необхідні для діяльності Наглядової ради в межах її повноважень та компетенцій, обумовлених Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства.
У звітному році відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства. На посаду члена Наглядової ради обраний з 13.09.2016 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №3 від 12.09.2016 р.)  строком до наступних річних зборів Товариства. Винагороди за виконання посадових обов`язків не отримує. З членом Наглядової ради укладений договір  на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний  стаж роботи - 22 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обіймав посаду комерційного директора ТОВ "СнабКомплект" м. Москва, Росiйська Федерацiя. Станом на 31.12.2016 р. відсутні відомості про займані посади на інших підприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Величко Микола Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в, д/в, д/в

4) рік народження***

1963

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "Промисловість і Технології", м. Москва, Росiйська Федерацiя, виконавчий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.09.2016, До наступних річних зборів Товариства

9) опис

Повноваження члена Наглядової ради визначено Статутом та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради бере участь у її засiданнях та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;  продаж раніше викуплених акцій; розміщення інших цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; укладання будь-яких договорів отримання/надання кредитів, фінансової допомоги, договорів застави, а також погодження умов таких договорів; обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. Як член Наглядової ради приймає участь в засіданнях Наглядової ради, виконує питання, доручені головою чи засіданням Наглядової ради, надає допомогу голові Наглядової ради в оформленні документів, приймає участь в засіданнях Загальних зборів акціонерів, здійснює інші функції, необхідні для діяльності Наглядової ради в межах її повноважень та компетенцій, обумовлених Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства.
У звітному році відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства. На посаду члена Наглядової ради обраний з 13.09.2016 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №3 від 12.09.2016 р.)  строком до наступних річних зборів Товариства. Винагороди за виконання посадових обов`язків не отримує. З членом Наглядової ради укладений договір  на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний  стаж роботи  - 30 років. Протягом останнiх п'яти рокiв обіймав посаду виконавчого директора ТОВ "Промисловість і Технології", м. Москва, Росiйська Федерацiя. Станом на 31.12.2016 р. відсутні відомості про займані посади на інших підприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Драчко Володимир Якович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в, д/в, д/в

4) рік народження***

1970

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "Промисловість і Технології", м. Москва, Росiйська Федерацiя, комерційний директор, генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.09.2016, До наступних річних зборів Товариства

9) опис

Повноваження члена Наглядової ради визначено Статутом та Положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради бере участь у її засiданнях та має право одного голосу при вирiшеннi питань, що належать до повноважень Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;  продаж раніше викуплених акцій; розміщення інших цінних паперів, крім акцій; обрання та припинення повноважень голови та членів Правління; укладання будь-яких договорів отримання/надання кредитів, фінансової допомоги, договорів застави, а також погодження умов таких договорів; обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. Як член Наглядової ради приймає участь в засіданнях Наглядової ради, виконує питання, доручені головою чи засіданням Наглядової ради, надає допомогу голові Наглядової ради в оформленні документів, приймає участь в засіданнях Загальних зборів акціонерів, здійснює інші функції, необхідні для діяльності Наглядової ради в межах її повноважень та компетенцій, обумовлених Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства.
У звітному році відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства. На посаду члена Наглядової ради обраний з 13.09.2016 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №3 від 12.09.2016 р.)  строком до наступних річних зборів Товариства. Винагороди за виконання посадових обов`язків не отримує. З членом Наглядової ради укладений договір  на безоплатній основі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний  стаж роботи  - 22 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обіймав посаду комерційного директора, генерального директора ТОВ "Промисловість і Технології", м. Москва, Росiйська Федерацiя. Станом на 31.12.2016 р. відсутні відомості про займані посади на інших підприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальов Олександр Сергійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в, д/в, д/в

4) рік народження***

1985

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ТОВ "СнабКомплект", м. Москва Російська Федерація, комерційний директор, генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015, три роки

9) опис

Повноваження та обов`язки Ревізійної комісії обумовлені Положенням про Ревізійну комісію, Статутом  Товариства. На Ревізійну комісію покладаються такі функції: перевірка фінансової документації, висновків комісії по інвентаризації майна, порівняння цих документів з даними первинного бухгалтерського обліку; перевірка обґрунтованості укладених Товариством договорів, розрахунків з контрагентами; перевірка достовірності і відповідності бухгалтерської і статистичної звітності та обліку нормативним положенням; перевірка дотримання у фінансово-господарській діяльності Товариства встановлених нормативів, правил; аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності. Здійснює  контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства шляхом проведення чергових та позачергових перевірок. Перевірка здійснюється за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів. Готує висновки на підставі річних звітів Товариства. 
 На посаду Голови Ревізійної комісії обраний 29.04.2015 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів, протокол №б/н від 29.04.2015 р., строком на три роки.  Змін у складі посадових осіб протягом звітного року не відбувалося. Винагороду за виконання посадових обов`язків у 2016 р. не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 11 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: комерційний директор, генеральний директор ТОВ "СнабКомплект", м. Москва  Російська Федерація, ПрАТ "КРМЗ", Голова Ревізійної комісії. Станом на 31.12.2016 р. інших посад не обіймає.Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

 

1) посада*

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марченко Алла Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА, 950012, 01.11.2001, Конотопський МВ УМВС України в Сумській області

4) рік народження***

1969

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Державна фiнансова iнспекцiя в Сумськiй областi, головний контролер-ревiзор; ПрАТ "КРМЗ", головний бухгалтер; Комунальний заклад "Конотопська ЦРЛ iм. ак. М. Давидова", заступник головного лiкаря з економiчних питань

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015, три роки

9) опис

Повноваження та обов`язки обумовлені Положенням про Ревізійну комісію, Статутом  Товариства. На Ревізійну комісію покладаються такі функції: перевірка фінансової документації, висновків комісії по інвентаризації майна, порівняння цих документів з даними первинного бухгалтерського обліку; перевірка обґрунтованості укладених Товариством договорів, розрахунків з контрагентами; перевірка достовірності і відповідності бухгалтерської і статистичної звітності та обліку нормативним положенням; перевірка дотримання у фінансово-господарській діяльності Товариства встановлених нормативів, правил; аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності. Здійснює  контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства шляхом проведення чергових та позачергових перевірок. Перевірка здійснюється за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів. Готує висновки на підставі річних звітів Товариства. 
Обрана на посаду 20.04.2015 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів, протокол №б/н від 29.04.2015 р. строком на три роки. Змін у складі посадових осіб протягом звітного року не відбувалося. Винагороду за виконання посадових обов`язків у 2016 р. не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи 29 років. Протягом останніх п'яти років обіймала  посади: головний контролер-ревізор Державної фінансової інспекції в Сумській області, головний бухгалтер ПрАТ "КРМЗ", заступник головного лікаря з економічних питань Комунального закладу "Конотопська ЦРЛ ім. ак. М. Давидова", член Ревізійної комісії ПрАТ "КРМЗ". Станом на 31.12.2016 р. обіймає посаду головного бухгалтера ПАТ "Сумський завод продтоварів", що знаходиться за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Бездрик, вул. Зарічна, 1.

 

1) посада*

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Красiкова Ольга Євгенiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в, д/в, д/в

4) рік народження***

1973

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Вiдокремлений пiдроздiл пасажирського вагонного депо станцiї Бахмач Пiвденно-Захiдної залiзницi, виконуючий обов'язки заступника начальника, майстер цеху з ремонту опалення пасажирських вагонiв; ПрАТ "КРМЗ, начальник виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2015, три роки

9) опис

Повноваження та обов`язки обумовлені Положенням про Ревізійну комісію, Статутом  Товариства. На Ревізійну комісію покладаються такі функції: перевірка фінансової документації, висновків комісії по інвентаризації майна, порівняння цих документів з даними первинного бухгалтерського обліку; перевірка обґрунтованості укладених Товариством договорів, розрахунків з контрагентами; перевірка достовірності і відповідності бухгалтерської і статистичної звітності та обліку нормативним положенням; перевірка дотримання у фінансово-господарській діяльності Товариства встановлених нормативів, правил; аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності. Здійснює  контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства шляхом проведення чергових та позачергових перевірок. Перевірка здійснюється за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів. Готує висновки на підставі річних звітів Товариства. 
Обрана на посаду 29.04.2015 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів, протокол №б/н від 29.04.2015 р., строком на три роки. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Змін у складі посадових осіб протягом звітного року не відбувалося. Винагороду за виконання посадових обов`язків у 2016 р. не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи 26 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: виконуючий обов'язки заступника начальника, майстра цеху з ремонту опалення пасажирських вагонів Відокремленого підрозділу пасажирського вагонного депо станції Бахмач Південно-Західної залізниці; начальник виробництва, член Ревізійної комісії ПрАТ "КРМЗ". Станом на 31.12.2016 р. відсутні відомості про займані посади на інших підприємствах. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

 

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куць Тетяна Олексіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА, 386387, 13.01.1998, Конотопським РВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження***

1975

5) освіта***

Вища

6) стаж роботи (років)***

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

КЗ "Конотопська ЦРЛ iм. академiка М.Давидова", бухгалтер 1 категорiї; ТОВ "ОЛГА-ТОРГ", бухгалтер; ПСП "Агросвiт", головний бухгалтер, ПрАТ "КРМЗ", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.11.2016, Невизначений термін

9) опис

Головний бухгалтер Товариства забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій та виконує інші обов`язки згідно Посадової інструкції.
Протоколом № 20-10-15 вiд 20.10.2015 р. засiдання Наглядової ради Товариства прийнято рiшення про призначення з 21.10.2015 р. головним бухгалтером Товариства Куць Тетяну Олексiївну на невизначений термiн.Протоколом № 1 вiд 11.03.2016 р. засiдання Наглядової ради Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень головного бухгалтера Куць Тетяни Олексiївни 31.03.2016 р. згiдно поданої нею заяви про переведення на iншу посаду.
У 2016 році відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства.  Протоколом № 4 вiд 08.11.2016 р. засiдання Наглядової ради Товариства прийнято рiшення про обрання з 09 листопада 2016 року на посаду головного бухгалтера Товариства Куць Тетяну Олексiївну на невизначений термiн. Загальний стаж роботи -  21 рік. Протягом останніх 5 років обіймала посади: КЗ "Конотопська ЦРЛ iм. академiка М.Давидова", бухгалтер 1 категорiї; ТОВ "ОЛГА-ТОРГ", бухгалтер; ПСП "Агросвiт", головний бухгалтер. Протоколом № 2 вiд 03.03.2017 р. засiдання Наглядової ради Товариства прийнято рiшення про звiльнення за угодою сторiн головного бухгалтера Куць Тетяни Олексiївни 03 березня 2017 року згiдно поданої нею заяви про звiльнення. За виконання посадових обов`язків у 2016 р. отримала винагороду в розмірі 28337,07 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2016 інших посад не обіймає.
Протоколом № 2 вiд 03.03.2017 р. засiдання Наглядової ради Товариства прийнято рiшення про обрання з 14 березня 2017 року на посаду головного бухгалтера Товариства Марченко Аллу Миколаївну на невизначений термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дерезюк Тетяна Вікторівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА, 578368, 03.12.1998, Конотопським МВ УМВС України в Сумській області

4) рік народження***

1963

5) освіта***

Неповна вища

6) стаж роботи (років)***

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ПрАТ КРМЗ", бухгалтер; Конотопська дистанція електропостачання Південно-західної залізниці, бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.04.2016, Невизначений термін

9) опис

Головний бухгалтер Товариства забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій та виконує інші обов`язки згідно Посадової інструкції.
У 2016 році відбулися зміни у складі посадових осіб Товариства.  На посаду головного бухгалтера призначена з 01.04.2016 р. згідно рішення Наглядової ради, протокол  № 1 вiд 11.03.2016 р. на невизначений термiн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За виконання посадових обов`язків у 2016 р. отримала винагороду в розмірі 33603,85 грн. Загальний стаж роботи -  34 рік. Протягом останніх 5 років обіймала посади: бухгалтер ПрАТ "КРМЗ", бухгалтер Конотопської дистанції електропостачання ПЗЗ.
Протоколом № 4 вiд 08.11.2016 р. засiдання Наглядової ради Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень головного бухгалтера Дерезюк Тетяни Вiкторiвни 08 листопада 2016 року згiдно поданої нею заяви про переведення на iншу посаду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Станом на 31.12.2016 обіймає посаду бухгалтера на ПрАТ "КРМЗ".

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

 

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

 

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правління

Бойко Євгеній Іванович

МА, 449910, 25.02.1998, Конотопський МВ УМВС України в Сумській області

0

0,000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Прохоренко Микола Васильович

4509, №524128, 21.04.2008, Відділення по району Обручевський, ОУФМС Росії по місту Москва в ЮЗАО код пiдроздiлу 770-120

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Павлова Олена Вікторівна

4504, 847008, 15.02.2003, Паспортний стіл №1 ОВД району Бібірьово м. Москва

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Пічугін Андрій Владиславович

4509, №150834, 15.06.2007, Вiддiлення по району Куркiно ОУФМС Росiї по м. Москва в СЗАО, код пiдроздiлу 770-092

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Цвiр Сергiй Анатолiйович

д/в, д/в, д/в

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Блохін Олег Анатолійович

д/в, д/в, д/в

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Величко Микола Іванович

д/в, д/в, д/в

0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Драчко Володимир Якович

д/в, д/в, д/в

0

0,000000

0

0

0

0

Голова Ревізійної комісії

Ковальов Олександр Сергійович

д/в, д/в, д/в

0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Марченко Алла Миколаївна

д/в, д/в, д/в

0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Красiкова Ольга Євгенiвна

д/в, д/в, д/в

0

0,000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Куць Тетяна Олексіївна

МА, 386387, 13.01.1998, Конотопським РВ УМВС України в Сумськiй областi

0

0,000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Дерезюк Тетяна Вікторівна

МА, 578368, 03.12.1998, Конотопським МВ УМВС України в Сумській області

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

0

0,000000

0

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Velona LP (Велона КТ)

SL25946

Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, д/в, д/в, Единбург, Грантон Кресент буд. 39/5

2341100

98,382081

98,382081

2341100

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

2341100

98,382100

98,382100

2341100

0

0

0

                     

 

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

 

** Заповнювати необов'язково.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

 

X

Дата проведення

12.09.2016

Кворум зборів **

98,382081

Опис

Порядок денний засідання Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ":
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
З питань порядку денного  Загальних зборів акціонерів (протокол № 3 від 12.09.2016 р.) прийняті наступні рішення:
представник акціонера Драчко В.Я
Запропонував для підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів обрати Лічильну комісію у складі:
Дерезюк Тетяна Вікторівна - Голова лічильної комісії;
Артюх Віталій Миколайович - член Лічильної комісії
Вирішили: для підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів обрати Лічильну комісію у складі:
Дерезюк Тетяна Вікторівна - Голова лічильної комісії;
Артюх Віталій Миколайович - член Лічильної комісії.
представник акціонера Драчко В.Я
запропонував для ведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів. Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" запропонував обрати представника акціонера ТОВ "Промисловість і Технології" - Драчко В.Я., секретарем - Голову Правління ПрАТ "КРМЗ" - Бойко Є.І.
Вирішили:  Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ"  обрати представника акціонера ТОВ "Промисловість і Технології" - Драчко В.Я., секретарем - Голову Правління ПрАТ "КРМЗ" - Бойко Є.І.
З питання третього порядку денного щодо затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Товариства, виступив Голова Загальних зборів акціонерів, запропонував присутнім регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів:
- надати виступаючим по питанням порядку денного - до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв.;
-  на виступи, довідки - до 10 хв.;
-  голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування  приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
Виріішили: затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ".
З четвертого питання порядку денного "Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення" слухали Голову Загальних зборів, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення. Гранична сукупність  вартості таких правочинів буде становити 22812 тис.грн., що складає 80% від  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Також надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання таких значних правочинів за попереднім погодженням  таких правочинів Наглядовою радою Товариства.  Запропонував приймати рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або приймати  рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,  в ході поточної господарської діяльності Товариства по мірі необхідності укладання таких правочинів по кожному правочину окремо .
Вирішили: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення. Гранична сукупність  вартості таких правочинів буде становити 22812 тис.грн., що складає 80% від  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Також надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання таких значних правочинів за попереднім погодженням  таких правочинів Наглядовою радою Товариства,  приймати рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або приймати  рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в ході поточної господарської діяльності Товариства по мірі необхідності укладання таких правочинів по кожному правочину окремо
З п'ятого питання порядку денного "Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства",  слухали Голову Загальних зборів, який повідомив, що у зв'язку з приведенням внутрішньої документації Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", необхідно прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової Ради Прохоренко М.В. та членів Наглядової ради Пічугіна А.В. та Павлової О.В. Запропонував: припинити повноважень Голови Наглядової ради Прохоренко М.В., члена Наглядової ради Пічугіна А.В., члена Наглядової ради Павлової О.В. 12 вересня 2016 року, у зв'язку з приведенням внутрішньої документації Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".  
Вирішили:  припинити повноважень Голови Наглядової ради Прохоренко М.В. 12 вересня 2016 року, у зв'язку з приведенням внутрішньої документації Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства"; припинити повноваження члена Наглядової ради Пічугіна А.В. 12 вересня 2016 року, у зв'язку з приведенням внутрішньої документації Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства"; припинити повноваження члена Наглядової ради Павлової О.В. 12 вересня 2016 року, у зв'язку з приведенням внутрішньої документації Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства.
 З шостого питання порядку денного "Про обрання членів Наглядової ради Товариства" голова Наглядової ради запропонував обрати до складу Наглядової ради з 13 вересня 2016 року строком до наступних річних зборів Товариства таких кандидатів:
-Голова Наглядової ради - Прохоренко Микола Васильович;
-член Наглядової ради - Цвір Сергій Анатолійович;
- член Наглядової ради - Блохін Олег Анатолійович;
- член Наглядової ради Величко Микола Іванович;
- член Наглядової ради Драчко Володимир Якович.
Вирішили: обрати до складу Наглядової ради з 13 вересня 2016 року строком до наступних річних зборів Товариства таких кандидатів:
- Голова Наглядової ради - Прохоренко Микола Васильович;
- член Наглядової ради-  Цвір Сергій Анатолійович;
- член Наглядової ради - Блохін Олег Анатолійович;
- член Наглядової ради -Величко Микола Іванович;
- член Наглядової ради Драчко Володимир Якович.
З сьомого питання порядку денного "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства" слухали Голову Загальних зборів, який ознайомив присутніх з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, запропонував укласти дані договори на безоплатній основі, а також запропонував обрати уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Бойко Євгенія Івановича, Голову Правління Товариства.
Вирішили: затвердити договори, що будуть укладатися з членам Наглядової ради в запропонованій редакції, укласти дані договори на безоплатній основі, а також уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради Бойко Євгенія Івановича, Голову Правління Товариства.
З восьмого питання порядку денного "Про затвердження положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції", слухали Голову Загальних зборів, який повідомив, що з проектом положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції акціонери мали змогу ознайомитись, на дату проведення Загальних зборів письмових пропозицій та зауважень від них не надходило, наголосив, що нове  Положення про Наглядову раду містить необхідні норми, що містяться в Законі України "Про акціонерні товариства" в редакції від 01.05.2016 року.
На підставі доповіді, головуючим на Загальних зборах запропоновано затвердити положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
Вирішили: затвердити положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

 

X

Дата проведення

04.07.2016

Кворум зборів **

0,000000

Опис

Згідно протоколу Реєстраційної комісії про реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ "КРМЗ" від 04.07.2016 р., не зареєстровано жодного учасника (акціонерів, їх представників та запрошених осіб), які мають право приймати участь у Загальних зборах. Кількість голосів, необхідна для того, щоб Загальні збори акціонерів вважались правомочними, становить 1 427 760 шт.
Згідно ч.2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного  товариства  мають  кворум за умови  реєстрації  для  участі  у  них  акціонерів,  які сукупно є власниками  більш як 50 відсотків голосуючих акцій, тому кворум Загальних зборів відсутній.
Таким чином, позачергові Загальні збори акціонерів, скликані на 04.07.2016 р., початок о 10 год. 00 хв., є такими, що не відбулись.

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

29.04.2016

Кворум зборів **

98,382100

Опис

Порядок денний засідання Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ":
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства.
5. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, ревізійної комісії.
7. Про приведення установчих документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
8. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Конотопський ремонтно - механічний завод" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю "Конотопський ремонтно - механічний завод".
9. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення.
10. Про створення комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства "Конотопський ремонтно - механічний завод". Обрання Голови та членів комісії з припинення (перетворення) та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під час перетворення.
11. Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства "Конотопський ремонтно - механічний завод".
12. Затвердження порядку та умов обміну акцій   Приватного акціонерного товариства "Конотопський ремонтно - механічний завод", що припиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з обмеженою відповідальністю "Конотопський ремонтно - механічний завод", що створюється шляхом перетворення.
З питань порядку денного  Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2016 р.) прийняті наступні рішення:
З питання першого порядку денного  представник акціонера Драчко В.Я. запропонував для підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів обрати Лічильну комісію у складі: Кобець Ганна Володимирівна - Голова лічильної комісії; Артюх Віталій Миколайович - член Лічильної комісії.
Вирішили: для підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів обрати Лічильну комісію у складі: Кобець Ганна Володимирівна - Голова лічильної комісії; Артюх Віталій Миколайович - член Лічильної комісії.
З питання другого порядку денного Драчко В.Я. запропонував для ведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря чергових Загальних зборів. Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" запропонував обрати представника акціонера ТОВ "Промисловість і Технології" - Драчко В.Я., секретарем - Голову Правління ПрАТ "КРМЗ" - Бойко Є.І.
Вирішили: обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" представника акціонера - Драчко В.Я., секретарем чергових Загальних зборів акціонерів - Голову правління ПрАТ "КРМЗ" - Бойко Є.І.
З питання третього порядку денного виступив Голова Загальних зборів акціонерів, запропонував присутнім регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів:
1. Час для виступів доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" - до 20 хвилин;
2. Час для виступів учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ" у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 10 хвилин;
3. Час для відповідей на питання, надання довідок - до 5 хвилин;
4.  Голосування по питаннях проводити шляхом відкритого голосування.
Вирішили: затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КРМЗ".
З четвертого питання порядку денного слухали доповідь Секретаря Загальних зборів Бойко Є.І., який проінформував присутніх, що на 2015 рік облікова політика Товариства затверджена наказом № 1 від 19.01.2015 р. Облiк у товариствi ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996, Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, згідно облікової політики затвердженої на підприємстві. Доповів про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, про відсутність суттєвих невідповідностей між фінансовими звітами та інформацією, що розкривається товариством як емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовими звітами. Запропонував затвердити річний звіт Товариства.
Вирішили:  затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.
З п'ятого питання порядку денного щодо розподілу прибутку та збитків Товариства за 2015 рік слухали Голову Загальних зборів, який висвітлив основні аспекти щодо прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році за даними "Звіту про фінансові результати" ф. 2 Товариство, запропонував розподіл прибутку за 2015 рік не затверджувати, відрахування до фонду, виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати. Стимулювання працівників за підсумками роботи Товариства за 2015 рік  проводити за умовами колективного договору.
Вирішили: розподіл прибутку за 2015 рік не затверджувати, відрахування до фонду, виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати. Стимулювання працівників за підсумками роботи Товариства за 2015 рік  проводити за умовами колективного договору.
З шостого питання порядку денного щодо прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та Ревізійної комісії слухали:
1. Голову Наглядової ради Прохоренко М.В., який звітував щодо діяльності Наглядової ради товариства за 2015 рік.
2. Голову Правління товариства Бойко Є.І., який звітував щодо діяльності правління товариства за 2015 рік.
3. Голову ревізійної комісії Ковальова О.С., який звітував щодо діяльності ревізійної комісії товариства за 2015 рік.
Голова Загальних зборів акціонерів запропонував затвердити звіти Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії за 2015 рік.
Вирішили: затвердити Звіти Наглядової ради, Виконавчого органу товариства та Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
З сьомого питання порядку денного щодо  приведення установчих документів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", слухали Голову Загальних зборів, який повідомив, що в зв'язку із внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів, змін до Закону України "Про акціонерні товариства", виникла необхідність у внесенні змін до статуту Товариства та затвердженні його в новій редакції відповідно до вимог діючого законодавства. Акціонери Товариства мали можливість ознайомитись із запропонованим проектом змін до Статуту, винесеному на розгляд та затвердження цими Зборами. Оголосив присутнім про всі внесені зміни до Статуту та запропонував привести Статут у відповідність  до вимог законодавства України шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції, уповноважити Голову Загальних зборів на затвердження (підписання) статуту Товариства в новій редакції. 
Вирішили: затвердити статут Товариства в новій редакції, уповноважити Голову Загальних зборів на затвердження (підписання) статуту Товариства в новій редакції. 
 З восьмого питання порядку денного щодо припинення Приватного акціонерного товариства "Конотопський ремонтно - механічний завод" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю "Конотопський ремонтно - механічний завод", слухали Голову Загальних зборів, який запропонував 04 липня 2016 року провести в порядку ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові Загальні збори  та розглянути на них дане питання. 
Заперечень не надходило. Питання винесено на голосування.
Вирішили:   04 липня 2016 року провести в порядку ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові Загальні збори  та розглянути на них дане питання. 
З дев'ятого, десятого, одинадцятого та дванадцятого питання порядку денного Головою Загальних зборів було запропоновано розглянути дані питання на наступних Загальних зборах 04 липня 2016 року. 
 Вирішили:  розглянути питання 9, 10, 11 та 12 на наступних Загальних зборах 04 липня 2016 року.

 

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30267686

Місцезнаходження

40022, Сумська, Ковпаківський, м. Суми, Троїцька,1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2033

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0542) 22-70-00

Факс

(0542) 22-70-00

Вид діяльності

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Аудиторські послуги для емітента надаються згідно договору № 15-А від 02.02.2017 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, Київська, Подільський  р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

дані відсутні

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

дані відсутні

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07/08

Вид діяльності

дані вдсутні

Опис

Дiяльнiсть ПАТ "НДУ" не пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про депозитарну систему України". Послуги Товариству надаються згiдно договору № Е-5720/п від 19 квітня 2013 року.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

     

 

X. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.01.2004

01/18/1/04

ДКЦПФР Сумське територіальне управління

UA4000143192

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

2379600

594900,00

100,000000

Опис

Торгівля цінними паперами протягом року не здійснювалась. Лістинг/ делістинг цінних паперів емітента на фондових ринках не проводився. Наміру щодо подання заяви для допуску на фондову біржу Товариство не має.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

                     

 

XI. Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Конотопський ремонтно-механiчний завод був заснований в 1921 роцi. Першою продукцiєю став шляховий iнструмент: уровнi шляховi, шаблони Шульженко, шляховимiрювальнi системи Ляшенко. В 70-х роках завод успiшно освоїв ремонт жорстких вiдкритих та мiжобласних, багажних, службово-технiчних вагонiв, рефрижераторних секцiй БМЗ, ремонт та нове формування колiсних пар, капiтальний ремонт дизель-потягiв ДР1. В 2003 роцi завод було приватизовано, змiнено форму власностi на Вiдкрите акцiонерне товариство. Основною дiяльнiстю заводу був ремонт та переобладнання пасажирських вагонiв та вагонiв-шляховимiрювачiв. В жовтнi 2005 року Господарським судом Сумської областi було порушено провадження у справi про банкрутство. З 09 березня 2006 року Ухвалою Господарського суду Сумської областi застосована процедура санацiї. 21.11.2008 р. було укладено договір купівлі-продажу пакету акцій ВАТ "КРМЗ" за конкурсом, змінився власник підприємства. Ухвалою Господарського суду Сумської області від 11.08.2011 року було затверджено мирову угоду та припинено провадження у справі про банкрутство.  В 2011 році організаційно-правову форму підприємства змінено з ВАТ на ПрАТ.
Виробнича база заводу дозволяє здiйнювати: капiтально-вiдновлювальний ремонт та модернiзацiю пасажирських вагонiв (купейних та плацкартних), дефектоскопiв (магнітних, ультразвукових), вагонiв-лабораторiй; переобладнання плацкартних вагонiв у вагони мiжобласного сполучення; переобладнання плацкартних вагонiв у спецвагони (службовi, поштовi, багажнi и т.п.) За бажанням замовника можуть бути проведенi змiни iнтер'єру вагонiв, а також можуть здiйснюватися рiзнi конструктивнi полiпшення.
З 2010 року основним напрямком діяльності підприємства став капітальний ремонт і модернізація кар'єрних тягових агрегатів. Зручне географічне положення заводу дає можливiсть працювати з усiма залiзничними дорогами України та країн СНД, немає проблем з подачею та випуском рухомого складу, оскiльки ПрАТ " Конотопський ремонтно-механiчний завод безпосередньо розташований бiля залiзничної станцiї Конотоп.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим органом управління в товаристві є Загальні збори акціонерів Товариства. Контроль за господарською діяльністю та Виконавчим органом управління здійснює Наглядова Рада. Здійснює первірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія. Загальне керiвництво пiдприємством здiйснює Голова Правлiння. Органiзацiя управлiння виробництвом базується на iснуючiй лiнiйно-функцiональнiй структурi управлiння заводом. Функцiональне керiвництво усiма роботами здiйснюється головним iнженером, головним енергетиком, начальником виробництва та майстрами виробничих дільниць. Кожен рiвень має чiтку регламентацiю обов`язкiв робiтникiв заводу i конкретну вiдповiдальнiсть за якiсть випускаючої продукцiї. Для забезпечення виготовлення продукцiї пiдроздiли заводу надiляються функцiональними обов`язками. Структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв завод не має.

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за період з початку року (осіб): 42
Середня чисельність позаштатних працівників (осіб): 0
Середня чисельність працівників, які працюють за сумісництвом (осіб): 2
На умовах неповного робочого часу (дня, тижня) працюють 29 осіб (в середньому за рік).
Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за період з початку року становить 42 осіб.
Фонд оплати праці у звітному році становить 1674,8 тис. грн.,
 Кадрова програма, стрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам Товариства у  2016 році відсутня. При потребі в нових кадрах підприємство звертається до Конотопського міськрайонного центру зайнятості щодо працевлаштування на вакантні посади професійних працівників.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об`єднань підприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільної діяльності з іншими організаціями , підприємствами, установами Товариство не проводить.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації  Товариства протягом звітного періоду не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiк у Товариствi ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996, Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, згідно облікової політики затвердженої на підприємстві. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолінійним методом, малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 100 % вартостi при введенні в єксплуатацію. Облiк запасiв товариство в 2016р. вело на рахунках класу 2, якi згiдно вимог П(С)БО 9 "Запаси" визначенi, як тi, що мають принести в майбутньому економiчну вигоду та можуть бути достовiрно визначенi їх розмiри. Одиницею облiку запасiв вважається окреме їх найменування. До запасiв також вiдносяться малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi облiковою полiтикою Товариства визначенi, як такi, що використовуються протягом не бiльше 1 року, зокрема iнструменти, господарський iнвентар, спецодяг, тощо. Метод оцінки запасів на дату балансу - за найменшою вартістю; за собівартістю або за ціною реалізації. Фінансових інвестицій в обліку Товариства не значиться.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПрАТ"Конотопський ремонтно-механічний завод"  є одним з основних учасників в сфері ринку ремонту і модернізації тягових агрегатів. Підприємство має досвід роботи з гірничодобувними і гірничо-збагачувальними підприємствами.
Підприємство спеціалізується на проведенні капітально-відновлювального ремонт другого обсягу (КР-2) також на проведенні капітально-відновлювального ремонт другого обсягу (КР-2)  з частковою та повною модернізацією тягових агрегатів типу ОПЕ1А, ОПЕ1АМ, ПЕ2У, ПЕ2М, НП1, ЕЛ21, також спеціалізується на виготовленні комплектуючих до тягових агрегатів (ресорне підвішування, гальмівна передача, підвіска ТЕД, кожух зубчастої передачі, бункер для піску та інше.
В період 2016 року підприємство здійснювало постачання запасних частин до тягових агрегатів на підприємства України, а саме: ПАТ "ЮГОК", ПрАТ "ЦГОК", ПрАТ "ПІВНГЗК", ПрАТ "ІНГЗК". Також підприємство здійснювало ремонт та виготовлення запчастин сільськогосподарської техніки.
Основні постачальники матеріалу ТОВ"МЕТІНВЕСТ-СМЦ", ТОВ "Спец-Агросталь", ТОВ "АВ метал груп" .
На підприємстві проводяться роботи по покращенню умов праці, розроблюються технологічні процеси ремонту тягових агрегатів, освоюються нові можливості виготовлення інших запасних частин до промислового залізничного транспорту, також розглядаються можливості виготовлення запасних частин до сільськогосподарської техніки.
Основним видом послуг (продукції), що надає (виробляє) емітент, від продажу яких було отримано більше 10 % доходу за звітний рік є: капітальний ремонт  та капітальний  ремонт з модернізацією тягових агрегатів  ОПЕ1АМ і виготовлення кузову моторного думпкару до ТА ОПЕ1АМ, виготовлення запасних частин до вищезазначених кар'єрних ТА. 
Обсяги реалізованих товарів (робіт послуг) в звітному році в сумі  1653 тис. грн.,  собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг) в сумі  4220 тис.грн.  В звітному році Товариство займалось наданням послуг для гірничо-збагачувальних підприємств. Товариство надає послуги (виробляє продукцію) для реалізації їх на внутрішньому ринку  України.
Суттєвої залежності від сезонних змін у Товариства немає.
Головна мета Товариства на сьогодні спрямована на те, щоб максимально задовольняти потреби замовників, забезпечувати якісні послуги з капітального ремонту та здійснювати поставку надійного високопродуктивного обладнання.
Основні ризики в діяльності Товариства пов'язані з вузькою спеціалізацією з надання послуг покупцям (замовникам) та, як наслідок, невеликим ринком збуту. Також з огляду на нестабільну економічну та політичну ситуацію в країні, існують ризики щодо зменшення ринку збуту та основних клієнтів. Для зменшення ризиків Товариство постійно працює над розширенням ринку збуту, шляхом ведення переговорів та приймає участь в тендерах. 
Сировина, яка використовується Товариством закуповується на внутрішньому ринку України. Динаміка цін на сировину напряму залежить від вартості цін на енергоносії (металопрокат, металовироби, кабельно-провідникова продукція, тощо).
Товариство протягом звітного року не впроваджувало нових технологій у своїй виробничій діяльності.
Основними конкурентами Товариства є Львівський локомотиво ремонтний завод, Дніпропетровський електровозобудівельний завод,  Запорізький електробудівельний завод,  Новочеркаський електробудівельний завод ( Російська федерація ), тощо.
Товариство планує в наступному році надавати послуги з капітального ремонту гірничо-збагачувальних підприємств України.
В звітному році Товариство не займалось єкспортом.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

На протязі п'яти останніх років у Товаристві відбувались такі придбання та/або відчуження активів:
2011 рік                         
Дт рах. 103 Ремонт будинків, споруд  на суму 439 тис.грн
Дт рах. 104 Придбання машин та обладнання на суму 57 тис.грн.
Дт рах. 106 Придбання інструментів, приладів, інвентарю на суму 461 тис.грн.
Дт рах. 112 Придбання МНМА на суму 17 тис.грн.
2012 рік
Дт рах. 103 Ремонт будинків, споруд  на суму 780,9  тис. грн
Кт рах. 103 Вибуття (ліквідація у зв`язку з аварійним станом) кладови механіка на суму  43,6 тис. грн.
Дт рах. 104 Придбання машин та обладнання на суму 130,0 тис. грн.
Дт рах. 104 Ремонт машин та обладнання на суму 8,0 тис. грн.
Дт рах. 106 Придбання інструментів, приладів, інвентарю на суму 29,2 тис. грн.
Дт рах. 112 Придбання МНМА на суму 119,8 тис.грн.
Кт рах. 112 Вибуття МНМА на суму 24,3 тис.грн.
2013 рік
В 2013 році закуплено - переносну ріжучу машину с ЧПУ "SteelTailor" Valiant 2.0-2000*6000 з блоком газорізальним для автоматичної газової різки (без газового різака) і з THC для газової та плазменної різки; різак для машинної різки MS 832-250-PMYF з комплектом сопел; 2 комплекта транспортних візків.
Списано автомобіль ЗІЛ - 130.
2014 р.
 В 2014 році закуплено грузопасажирський автомобіль NISSAN NP300 PickUP, електровізок "Балканкар ЕП",  навантажувач JAC CPCD 30. на загальну суму 423,6 тис. грн.
Списано активів  на загальну суму - 2 тис. грн.
В 2015 році були вироблені та введені в експлуатацію активи: пристосування для випробування запірної арматури, пневмо і пневмо-електричних клапанів - 16 тис. грн.; стоянка для велосипедів - 21 тис. грн.;  два візка цехових на залізному ходу  - 91 тис. грн.; трансформатор для дугового зварювання - 3 тис. грн., інші необоротні малоцінні активи - 8 тис. грн. Капітальний ремонт (модернізація) активів: складального цеху - 178 тис. грн.; душових  кабін - 54 тис. грн.; кімнати відпочинку - 9 тис. грн., асфальтного покриття - 19 тис. грн.; ремонт візка - 9 тис. грн.
Відчуження активів у звітному році не відбувалося.
В 2016 році були проведені поліпшення виробничих споруд  - 151,9 тис.грн., придбаний ноутбук – 6,8тис.грн., МНМА – 6,1 тис.грн. Відчуження активів у звітному році не відбувалося.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Додаткові угоди до договору безвідсоткової цільової позики № 29-12-15 від 29.12.2015 р., укладеного між головою наглядової ради Товариства Прохоренко М.В. та ПрАТ "КРМЗ",
Додаткова угода  від  15.01.2016, сума 141925,00 грн
Додаткова угода  від  05.02.2016  сума 90000,00 грн
Додаткова угода  від  19.02.2016 сума  125000,00 грн
Додаткова угода  від  06.04.2016  сума 77100,00 грн
Додаткова угода  від  29.04.2016 сума 130950,00 грн
Додаткова угода  від  12.05.2016  сума 150840,00 грн
Додаткова угода  від  26.05.2016 сума 152700,00 грн
Додаткова угода   від  07.07.2016 сума 49400,00 грн
Додаткова угода  від  21.07.2016 сума 123650,00 грн
Додаткова угода  від  04.08.2016 сума 74280,00 грн
Додаткова угода  від  22.08.2016 сума 101880,00 грн
Додаткова угода  від  12.09.2016 сума 53200,00 грн
Додаткова угода  від  07.10.2016 сума 129250,00 грн
Додаткова угода  від  12.10.2016 сума103280,00 грн
Додаткова угода  від  21.10.2016 сума 130000,00 грн
Виконавчому органу управління (Голові правління) за виконання посадових обов`язків виплачена винагорода у розмірі 282 294,85 грн.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

До складу основних засобів Товариства відносяться будівлі та споруди: механічний, складальний цех, цех по виготовленню металоконструкцій, деревообробне, малярне відділення;  спеціальне обладнання, станки, зварювальне, токарне обладнання та ін. У процесi використання об'єктiв основних засобiв економiчнi вигоди, втiленi в них, споживаються Товариством, внаслiдок чого зменшується залишкова вapтicть основних засобiв, що вiдображається шляхом нарахування амортизацiї. Станом на 31.12.2016 р. первісна вартість основних засобів становить 302341 тис. грн. Сума нарахованого зносу 285643 тис. грн.  Рівень зносу основних засобів на кінець року  94 %. Залишкова вартість основних засобів 16698 тис. грн.  в т.ч.:
- будівлі та споруди – 8 748 тис. грн.
- машини та обладнання – 6 228 тис. грн.
- транспортні засоби - 533 тис. грн.
- інші - 1189 тис. грн.
Середні строки корисного використання кожного активу є такими:
- будівлі та споруди  - 5 - 80 років,
- машини та обладнання  -  3 - 50 років,
- транспортні засоби - 10 - 25 років,
- інші  -  3 - 25 років;
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства  та  використовуються в господарській діяльності. Утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства та позикових коштів.  Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалось. Основні засоби знаходяться в  заставі по договору іпотеки із ТОВ «ПІТ» - нерухоме майно на суму 930, 2 тис. грн., заставною вартістю  1 406,3 тис.грн. , також по договору застави з Компанією «МАЛТЕНБУРГ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД» - обладнання заставною вартістю 201 947,2 тис. грн.
Використання активів підприємства не створюють ризику суттєвого забруднення для навколишнього середовища.
Планів на поточний рік, щодо капітального будівництва Товариством не розроблялось.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основна проблема - недостатність власних обігових коштів. Товариство отримало позику від нерезидентата, і в звітному році ним понесені значні витрати від операційних курсових різниць , які виникають при зміні курсів валют.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Штрафнi санкцiї та компенсацiї за порушення вимог чинного законодавсва за 2016 рік відсутні

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство в 2016 році займалось основною діяльністю: виконувало капітальний ремонт  та капітальний  ремонт з модернізацією тягових агрегатів  ОПЕ1АМ здійснювало  виготовлення запасних частин до вищезазначених кар'єрних ТА. Протягом звітного року були залучені позикові кошти у вигляді відсоткових позик, поворотної фінансової безвідсоткової допомоги .

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартість укладених але ще не виконаних договорів на кінець 2016 р.становить 1 338 704,44 грн..

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Збільшення  об'ємів надання послуг по проведенню капітальних ремонтів (модернізації, реконструкції) кар'єрних тягових агрегатів для Замовників (покупців).

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Політика щодо досліджень та розробок відсутня, витрати не здійснювались.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судові справи, стороною в яких  виступає емітент у 2016 р. відсутні.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

17662

16698

0

0

17662

16698

будівлі та споруди

9028

8748

 

 

9028

8748

машини та обладнання

6684

6228

 

 

6684

6228

транспортні засоби

591

533

 

 

591

533

земельні ділянки

 

 

 

 

0

0

інші

1359

1189

 

 

1359

1189

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

 

 

 

 

0

0

машини та обладнання

 

 

 

 

0

0

транспортні засоби

 

 

 

 

0

0

земельні ділянки

 

 

 

 

0

0

інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

0

0

інші

 

 

 

 

0

0

Усього

17662

16698

0

0

17662

16698

Опис

До складу основних засобів Товариства відносяться будівлі та споруди: механічний, складальний цех, цех по виготовленню металоконструкцій, деревообробне, малярне відділення;  спеціальне обладнання, станки, зварювальне, токарне обладнання та ін. У процесi використання об'єктiв основних засобiв економiчнi вигоди, втiленi в них, споживаються Товариством, внаслiдок чого зменшується залишкова вapтicть основних засобiв, що вiдображається шляхом нарахування амортизацiї. Станом на 31.12.2016 р. первісна вартість основних засобів становить 302341 тис. грн. Сума нарахованого зносу 285643 тис. грн.  Рівень зносу основних засобів на кінець року  94 %. Залишкова вартість основних засобів 16698 тис. грн.  в т.ч.:
- будівлі та споруди – 8 748 тис. грн.
- машини та обладнання – 6 228 тис. грн.
- транспортні засоби - 533 тис. грн.
- інші - 1189 тис. грн.
Середні строки корисного використання кожного активу є такими:
- будівлі та споруди  - 5 - 80 років,
- машини та обладнання  -  3 - 50 років,
- транспортні засоби - 10 - 25 років,
- інші  -  3 - 25 років;
Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства  та  використовуються в господарській діяльності. Утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства та позикових коштів.  Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалось. Основні засоби знаходяться в  заставі по договору іпотеки із ТОВ «ПІТ» - нерухоме майно на суму 930, 2 тис. грн., заставною вартістю  1 406,3 тис.грн. , також по договору застави з Компанією «МАЛТЕНБУРГ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД» - обладнання заставною вартістю 201 947,2 тис. грн.
Використання активів підприємства не створюють ризику суттєвого забруднення для навколишнього середовища.
Планів на поточний рік, щодо капітального будівництва Товариством не розроблялось.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

-14606

-2407

Статутний капітал (тис. грн.)

595

595

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

595

595

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 15201 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 15201 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

       

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

19,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

37544,00

X

X

Інші зобов'язання

X

1153,00

X

X

Усього зобов'язань

X

38716,00

X

X

Опис

До інших зобов'язань включається:
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 721 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 20 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 268 тис.грн.;
- інші поточні зобов`язання - 144 тис.грн.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

 

 

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ремонт ТА ОПЭ1 АМ зав.№ 035

послуга

0,00

0,000000

послуга

1086,00

66,000000

2

Інші

послуга

0,00

0,000000

послуга

567,00

34,000000

 

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матеріальні затрати

39,000000

2

Витрати на оплату праці

30,000000

3

Інші операційні витрати

20,000000

 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

12.09.2016

22812,00

28515,00

80,000000

Опис:

В порядку денному позачергових загальних зборів акціонерів розглядалось питання 4 "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення"
 Річними загальними зборами акціонерів від 12 вересня 2016 року, протокол №3, з четвертого питання порядку денного "Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення" слухали Голову Загальних зборів, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення. Гранична сукупність  вартості таких правочинів буде становити 22812 тис.грн., що складає 80% від  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Також надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання таких значних правочинів за попереднім погодженням  таких правочинів Наглядовою радою Товариства. 
Результати голосування:
Рішення                Кількість голосів               Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
"За"        2 341 100             100
"Проти"                0             0
"Утримались"     0             0
Збори вирішили: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення. Гранична сукупність  вартості таких правочинів буде становити 22812 тис.грн., що складає 80% від  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Також надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання таких значних правочинів за попереднім погодженням  таких правочинів Наглядовою радою Товариства,  приймати рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або приймати  рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в ході поточної господарської діяльності Товариства по мірі необхідності укладання таких правочинів по кожному правочину окремо .
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві складає - 2 379 600 штук.
12 вересня 2016 року, для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 1 акціонер ( представник), що володіє загальною кількістю 2 341 100  (два мільйони триста сорок одна тисяча сто) голосуючими акціями.

 

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

11.03.2016

11.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.09.2016

13.09.2016

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

12.09.2016

13.09.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.11.2016

09.11.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

       

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30267686

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

40022, м. Суми, вул. Троїцька, буд. 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2033 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

   

 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
незалежної аудиторської фірми "Сумикооп-аудит"
щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
" Конотопський ремонтно-механічний завод"
за 2016 рік


Акціонерам, Управлінському персоналу 
ПрАТ "КРМЗ"
для подання до НКЦПФР


Аудиторами Аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит", яка здійснює свою діяльність в відповідності з Законом України "Про аудиторську діяльність" на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 2033, виданого згідно рішення Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р. і продовженого до 29.10.2020 р., рішенням Аудиторської палати України № 316/3 від 29.10.2015 р., згідно умов договору № 15-А  від 02.02.2017 р. проведено перевірку прикладеної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Конотопський ремонтно-механічний завод", код ЄДРПОУ 30640200, яке зареєстроване Конотопською райдержадміністрацією 29.12.2003р. і знаходиться за адресою вул. Парківська, 18, м. Конотоп, 41600, Сумська обл.

Опис аудиторської перевірки
Аудит фінансової звітності  Приватного акціонерного товариства "Конотопський ремонтно-механічний завод", що додається в складі  Балансу (Звіт про фінансовий стан)   на   31 грудня 2016 р., Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів  (за прямим методом), Звіту про власний капітал  за 2016 рік, стислих викладів суттєвих облікових політик та інших пояснювальних приміток до фінансової  звітності за 2016 рік, проведено у відповідності до  Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність     
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і надання користувачам фінансової звітності, яка включає відповідальність за підготовку і достовірне відображення інформації в фінансових звітах відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює організацію роботи внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірності відображення інформації в фінансовій звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства і помилок, та охоплює вибір і застосування облікової політики і облікових оцінок.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо названої фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту.
Аудиторами аудиторської фірми аудит проведено у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту, з врахуванням норм Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", які вимагають дотримання відповідних етичних принципів та щоб планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненості, щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, включаючи  оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок помилок та шахрайства. Здійснюючи оцінки цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають стану контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства.
Аудиторами проведено оцінку відповідності застосованих облікових політик  і прийнятності облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом та здійснено оцінку загального подання фінансової звітності.
На нашу думку, результати аудиту  є достатньою вагомою підставою для висловлення обґрунтованої думки щодо фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
В складі основних засобів відображено малоцінні необоротні матеріальні активи залишковою вартістю 33 тис. грн., на які повинна бути повністю нарахована амортизація, у відповідності до методу амортизації, зазначеного в обліковій політиці підприємства.
В складі оборотних активів рахується безнадійна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та векселі одержані на суму 225,4 тис. грн., щодо яких існує невпевненість в їх погашенні.
Товариство не створює забезпечень на відпустки персоналу.

Умовно-позитивна  думка
На думку аудитора, за винятком впливу обставин, зазначених в параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність ПрАТ "Конотопський ремонтно-механічний завод" станом  на 31.12.2016 року, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та  Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Не роблячи додаткових обмежень, ми звертаємо увагу на сьогоднішню  економічну нестабільність в країні, яка може мати суттєвий влив на ліквідність та дохід Товариства,  його стабільність i структуру операцій  з контрагентами, який  на дату надання аудиторського висновку (звіту  незалежного аудитора)  достовірно  оцінити  неможливо.  В результаті існує суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів та спроможність Товариства обслуговувати та платити за своїми боргами по мiрi настання строків їх погашення.
Перевірена  фінансова звітність не включає ніяких коригувань, якi можуть бути необхідними в результаті такої невизначеності. Про необхідність таких коригувань та їх здійснення буде повідомлено, коли їх вплив стане відомим та буде  можливість  достовірно їх  оцінити.
Також звертаємо увагу, що вартість чистих активів менша від статутного капіталу Товариства. У відповідності до вимог частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. Враховуючи той факт, що юридичного механізму для забезпечення дії вимоги ч. 3 ст. 155 ЦК України немає, ми не враховували це як підставу для модифікації аудиторської думки.Основні відомості про аудиторську фірму:
Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит"
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2033 від  26.01.2001 р., продовжене рішенням Аудиторської палати України  від 29.10.2015 р. №316/3 до 29.10.2020 р.
Адреса: 40022 м. Суми, вул. Троїцька, 1 к. 10
Телефон (0542) 227000
Договір на проведення аудиту: № 15-А від 02 лютого 2017 р.
Дата початку проведення аудиту "02" лютого 2017 р., дата закінчення - "24" квітня 2017 р.

Дата аудиторського звіту: 25.04.2017 р.


Аудитор              
Виконавець:                                                                                                       Л.В. Мироненко
сертифікат серії А № 005777
виданий 29 квітня 2004 р. та
продовжений до 29 квітня 2019 р.
                                              

Директор АФ ТОВ "Сумикооп-аудит"                                               О.В. Касяненко
сертифікат серії А № 006543
виданий 29 квітня 2009 р. та
продовжений до 23 квітня 2019 р.

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

3

1

2

2015

1

0

3

2014

3

2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери 

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

Ні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

Ні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на здійснення значних правочинів, обрання членів Наглядової ради

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

 

членів наглядової ради - представників акціонерів

5

членів наглядової ради - незалежних директорів

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

5

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так (*)

Ні (*)

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

Ні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Оцінка роботи Наглядової ради у звітному році не проводилася

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

     

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

Не створено жодного комітету

Інше (запишіть)

Ні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Комітети не створені

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

     

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

З посадовими особами укладені цивільно-правові договори на безоплатній основі

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

Ні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)

ні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

2

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X

 

Положення про наглядову раду 

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X

Інше (запишіть) 

Ні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Так

Ні

Ні

Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Ні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Аудитор протягом 2014-2016 рр не змінювався

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Незалежний аудитор

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

 

Інше (запишіть)

Ні

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

Так, отримання позики.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

Х

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

 

яким органом управління прийнятий:

відсутній

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

Відсутній

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Відсутній

     

 

Звіт про корпоративне управління*

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

 

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

 

 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

 

 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

 

 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

 

 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

 

 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

 

 

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

 

 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

 

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

 

 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

 

 

 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Конотопський ремонтно-механічний завод"

за ЄДРПОУ

30640200

Територія

 

за КОАТУУ

5910400000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

за КВЕД

30.20

Середня кількість працівників, осіб (1)

42

 

 

Адреса, телефон:

41600, Сумська, Конотопський, м. Конотоп, вул. Парківська, 18 (05447) 6-61-75

                   

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

 

На 31.12.2016

 

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

 

 

 

первісна вартість

1001

 

 

 

накопичена амортизація

1002

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

173

186

 

Основні засоби

1010

17662

16698

 

первісна вартість

1011

302176

302341

 

знос

1012

(284514)

(285643)

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

 

 

 

Знос інвестиційної нерухомості

1017

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

 

 

 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1022

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

 

Гудвіл

1050

 

 

 

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

 

 

 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

 

Усього за розділом I

1095

17835

16884

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

3285

3115

 

- виробничі запаси

1101

1211

1019

 

- незавершене виробництво

1102

1913

912

 

- готова продукція

1103

161

1184

 

- товари

1104

 

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

 

Депозити перестрахування

1115

 

 

 

Векселі одержані

1120

37

37

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

3208

2937

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

 

за виданими авансами

1130

226

171

 

з бюджетом

1135

418

446

 

- у тому числі з податку на прибуток

1136

30

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

428

317

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

37

154

 

- готівка

1166

 

 

 

- рахунки в банках

1167

37

154

 

Витрати майбутніх періодів

1170

4

4

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

 

 

 

- в резервах довгострокових зобов'язань

1181

 

 

 

- в резервах збитків або резервах належних виплат

1182

 

 

 

- в резервах незароблених премій

1183

 

 

 

- в інших страхових резервах

1184

 

 

 

Інші оборотні активи

1190

28

45

 

Усього за розділом II

1195

7671

7226

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

 

Баланс

1300

25506

24110

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

595

595

 

Капітал у дооцінках

1405

14611

14611

 

Додатковий капітал

1410

74

74

 

- емісійний дохід

1411

 

 

 

- накопичені курсові різниці

1412

 

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

(17687)

(29886)

 

Неоплачений капітал

1425

 

 

 

Вилучений капітал

1430

 

 

 

Інші резерви

1435

 

 

 

Усього за розділом I

1495

(2407)

(14606)

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

 

 

 

Пенсійні зобов'язання

1505

 

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

1515

18827

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

 

- довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

 

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

 

- благодійна допомога

1526

 

 

 

Страхові резерви

1530

 

 

 

- резерв довгострокових зобов'язань

1531

 

 

 

- резерв збитків або резерв належних виплат

1532

 

 

 

- резерв незароблених премій

1533

 

 

 

- інші страхові резерви

1534

 

 

 

Інвестиційні контракти

1535

 

 

 

Призовий фонд

1540

 

 

 

Резерв на виплату джек-поту

1545

 

 

 

Усього за розділом II

1595

18827

 

 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

 

Векселі видані

1605

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

довгостроковими зобов'язаннями

1610

7647

34582

 

товари, роботи, послуги

1615

806

721

 

розрахунками з бюджетом

1620

16

19

 

- у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

20

20

 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

267

268

 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

 

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

330

3106

 

Усього за розділом IІІ

1695

9086

38716

 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

 

 

 

Баланс

1900

25506

24110

 

 

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

В 2016 році бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався згідно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996 та прийнятими національними ПС(б)О.
Товариством було виправлено помилки минулих років шляхом коригування залишків на початок року статей Звіту про фінансовий стан, рядок 1010 -112 тис.грн.,  рядок 1011 +26 тис.грн.,  рядок 1012 -138 тис.грн.,  рядок 1102 -2897 тис.грн., рядок 1405 -130 тис.грн., рядок 1420 -2879 тис.грн.

 

 

 

Керівник

 

 

Бойко Євгеній Іванович

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Дерезюк Тетяна Вiкторiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

           

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Конотопський ремонтно-механічний завод"

за ЄДРПОУ

30640200

 

найменування

 

 

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

 

За 2016 р.

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1653

1796

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

 

 

Премії, передані у перестрахування

2012

 

 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

 

 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(4220)

(1152)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

 

 

Валовий:

 

 

 

прибуток

2090

 

644

збиток

2095

(2567)

 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань

2105

 

 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

 

 

- зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

 

 

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

 

 

Інші операційні доходи

2120

1118

3492

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

 

 

- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

 

 

Адміністративні витрати

2130

(1453)

(888)

Витрати на збут

2150

(62)

(8)

Інші операційні витрати

2180

(6711)

(9268)

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

 

 

- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

2190

 

 

збиток

2195

(9675)

(6028)

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

6

156

Інші доходи

2240

3

 

- дохід від  благодійної допомоги

2241

 

 

Фінансові витрати

2250

(2533)

(2142)

Втрати від участі в капіталі

2255

 

 

Інші витрати

2270

 

(19)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

 

 

прибуток

2290

 

 

збиток

2295

(12199)

(8033)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

 

 

прибуток

2350

 

 

збиток

2355

(12199)

(8033)

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

6583

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

6583

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

6583

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-12199

-1450

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

1321

822

Витрати на оплату праці

2505

1690

493

Відрахування на соціальні заходи

2510

375

184

Амортизація

2515

1129

545

Інші операційні витрати

2520

7861

9272

Разом

2550

12376

11316

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

2379600

2379600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

2379600

2379600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(5,1265)

(3,3757)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

(5,1265)

(3,3757)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки:

Відображення в обліку фінансових результатів підприємства відбувається з додержанням основного принципу бухгалтерського обліку - нарахування та відповідності доходів та витрат. Визнання доходів та витрат підприємство здійснює у відповідності до П(С)БО 15 "Дохід", та П(С)БО 16 "Витрати". Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

 

 

 

Керівник

 

 

Бойко Євгеній Іванович

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Дерезюк Тетяна Вiкторiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

           

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Конотопський ремонтно-механічний завод"

за ЄДРПОУ

30640200

 

найменування

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 

За 2016 р.

 

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2270

1124

Повернення податків і зборів

3005

 

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 

Цільового фінансування

3010

25

12

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

 

 

Надходження від повернення авансів

3020

12

26

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

6

156

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

 

 

Надходження від операційної оренди

3040

 

 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

 

 

Надходження від страхових премій

3050

 

 

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

 

 

Інші надходження

3095

2775

2917

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

(2249)

(1185)

Праці

3105

(1399)

(1285)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(371)

(699)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(640)

(469)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

 

 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(29)

 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(611)

(469)

Витрачання на оплату авансів

3135

 

 

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(18)

 

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

 

(13)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

 

 

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

 

 

Інші витрачання

3190

(294)

(643)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

117

(59)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

Надходження від реалізації:

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

 

 

необоротних активів

3205

 

 

Надходження від отриманих:

 

 

 

відсотків

3215

 

 

дивідендів

3220

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

Надходження від погашення позик

3230

 

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

 

Інші надходження

3250

 

 

Витрачання на придбання:

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

 

 

необоротних активів

3260

 

 

Виплати за деривативами

3270

 

 

Витрачання на надання позик

3275

 

 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

 

 

Інші платежі

3290

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

 

 

Отримання позик

3305

 

 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

 

Інші надходження

3340

 

 

Витрачання на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

 

 

Погашення позик

3350

 

 

Сплату дивідендів

3355

 

 

Витрачання на сплату відсотків

3360

 

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

 

 

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

 

 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

 

 

Інші платежі

3390

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

117

(59)

Залишок коштів на початок року

3405

37

96

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

154

37

 

 

 

Керівник

 

 

Бойко Євгеній Іванович

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Дерезюк Тетяна Вiкторiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

           

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Конотопський ремонтно-механічний завод"

за ЄДРПОУ

30640200

 

найменування

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

 

За 2016 р.

 

Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

 

 

 

 

Коригування на:

 

 

 

 

 

амортизацію необоротних активів

3505

 

X

 

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

 

 

 

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

 

 

 

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

 

 

 

 

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

 

 

 

 

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

 

 

 

 

Фінансові витрати

3540

X

 

X

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) запасів

3551

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

 

 

 

 

- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

 

 

 

 

- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

 

 

 

 

- зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

 

 

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

 

 

 

 

- збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

 

 

 

 

Сплачений податок на прибуток

3580

X

 

X

 

Сплачені відсотки

3585

X

 

X

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

 

 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від реалізації:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

3200

 

X

 

X

необоротних активів

3205

 

X

 

X

Надходження від отриманих:

 

 

 

 

 

відсотків

3215

 

X

 

X

дивідендів

3220

 

X

 

X

Надходження від деривативів

3225

 

X

 

X

Надходження від погашення позик

3230

 

 

 

 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

 

 

 

 

Інші надходження

3250

 

X

 

X

Витрачання на придбання:

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій

3255

X

 

X

 

необоротних активів

3260

X

 

X

 

Виплати за деривативами

3270

X

 

X

 

Витрачання на надання позик

3275

 

X

 

X

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

 

X

 

X

Інші платежі

3290

X

 

X

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

 

 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від:

 

 

 

 

 

Власного капіталу

3300

 

X

 

X

Отримання позик

3305

 

X

 

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

 

X

 

X

Інші надходження

3340

 

X

 

X

Витрачання на:

 

 

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

X

 

X

 

Погашення позик

3350

X

 

X

 

Сплату дивідендів

3355

X

 

X

 

Cплату відсотків

3360

X

 

X

 

Cплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

 

X

 

Придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

 

X

 

Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

 

X

 

Інші платежі

3390

X

 

X

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 

 

 

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

X

 

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець року

3415

 

 

 

 

 

Примітки:

.

 

 

 

Керівник

 

 

Бойко Євгеній Іванович

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Дерезюк Тетяна Вiкторiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

           

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Конотопський ремонтно-механічний завод"

за ЄДРПОУ

30640200

 

найменування

 

 

 

Звіт про власний капітал

 

За 2016 р.

 

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований (пайовий) капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

595

14741

74

 

(14808)

 

 

602

Коригування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

0

Виправлення помилок

4010

 

(130)

 

 

(2879)

 

 

(3009)

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

0

Скоригований залишок на початок року

4095

595

14611

74

0

(17687)

0

0

(2407)

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

(12199)

 

 

(12199)

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

 

 

 

 

 

 

 

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

 

 

 

 

 

 

 

0

Накопичені курсові різниці

4113

 

 

 

 

 

 

 

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

 

 

 

 

 

 

 

0

Інший сукупний дохід

4116

 

 

 

 

 

 

 

0

Розподіл прибутку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

 

 

 

 

 

 

 

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

 

 

 

 

 

 

 

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

 

 

 

 

 

 

 

0

Внески учасників:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

0

Вилучення капіталу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

0

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

 

 

 

 

 

 

 

0

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

 

 

 

 

 

 

 

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

(12199)

0

0

(12199)

Залишок на кінець року

4300

595

14611

74

0

(29886)

0

0

(14606)

 

Примітки:

Товариством було виправлено помилки минулих років шляхом коригування залишків на початок року статей Звіту про фінансовий стан, рядок 1010 -112 тис.грн.,  рядок 1011 +26 тис.грн.,  рядок 1012 -138 тис.грн.,  рядок 1102 -2897 тис.грн., рядок 1405 -130 тис.грн., рядок 1420 -2879 тис.грн.

Власний капітал - є частиною в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Станом на 31.12.2016 р., у відповідності з вимогами П(С)БО 2 "Баланс" та П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал", власний капітал товариства визначений в сумі ___ тис. грн. і складається з: - статутного капіталу в сумі ____тис. грн.; - капіталу в дооцінках в сумі  ____ тис. грн.;  додаткового капіталу в сумі ____ тис.грн.; - непокритого збитку в сумі ____ тис. грн.

 

 

 

Керівник

 

 

Бойко Євгеній Іванович

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Дерезюк Тетяна Вiкторiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII