Наши партнеры
Додаток 7
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)**
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента
(у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.03.2017

обрано 

Голова Правління

Бойко Євгеній Іванович

 

0

Зміст інформації:

Протоколом № 5 від 30.03.2017 р. засідання Наглядової ради Товариства прийнято рішення про подовження терміну повноважень з 03.04.2017 р. по 02.04.2018 р. Голови Правління Бойко Євгенія Івановича.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. Протягом останніх 5 років обіймав посади: Голова Правління ПрАТ «КРМЗ», директор ТОВ «Песа Укрсервіс».

 

Голова Правління Бойко Є.І. 

30.03.2017