Наши партнеры
Додаток 46
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 2 розділу VІ)

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

Приватне акціонерне товариство«Конотопський ремонтно-механічний завод»

(41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Парківська, буд. 18, код ЄДРПОУ 30640200)

повідомляє, що Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод», відбудуться 27 квітня 2017 року о 10.00 год. за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вулиця Парківська, буд. 18, кімн. 1.

Порядок денний:

1.            Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: для підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів обрати Лічильну комісію у складі:

  • Іщенко Олександр Володимирович - Голова лічильної комісії;
  • Литвиненко Ганна Олександрівна - член Лічильної комісії.

2.            Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРМЗ»  обрати представника акціонера VELONA LP (Велона КТ), який буде присутній на Загальних зборах, секретарем – Голову Правління Товариства - Бойко Євгенія Івановича.

3.            Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах. 

Проект рішення:    затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів:

надати виступаючим по питанням порядку денного – до 15 хв.;

-  відвести на обговорення питань порядку денного – до 15 хв.;

-  на виступи, довідки – до 10 хв.;

-  голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства;

-  заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

-  голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

-  в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування  приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;

-  у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

-  фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру 1 (один) голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, що відбувається в порядку кумулятивного голосування.      

4.            Про затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: затвердити річний звіт про результати фінансового-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5.         Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2016 рік.

Проект рішення:розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, відрахування до фонду, виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати. Стимулювання працівників за підсумками роботи Товариства за 2016 рік  проводити за умовами колективного договору.

6.            Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого  органу, ревізійної комісії.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу за 2016 рік.

7.          Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:  надати попередньо згоду на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не більше 1 року з дати прийняття такого рішення. 

8.            Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової               ради Товариства.

Проект рішення:  припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами 12.09.2016 року строком до наступних річних Загальних зборів.

9.          Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: (кумулятивне голосування). 

10.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради в запропонованій редакції, укласти дані договори на безоплатній основі, строком до наступних річних Загальних зборів Товариства, а також уповноважити на підписання даних договорів з членами Наглядової ради Бойко Євгенія Івановича, Голову Правління Товариства.                                                                                                                                      

11.       Відкликання повного складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: відкликати повний склад Ревізійної комісії.

12.       Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: (кумулятивне голосування). 

13.     Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Ревізійної комісії в запропонованій редакції, укласти дані договори на безоплатній основі, строком на 3 роки, а також уповноважити на підписання даних договорів з членами Ревізійної комісії Бойко Євгенія Івановича, Голову Правління Товариства.                                                                                                                                       

14.          Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно – механічний завод» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Конотопський ремонтно – механічний завод».

Проект рішення: припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Конотопський ремонтно-механічний завод». При перетворенні Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод» всі його майнові права, грошові кошти, зобов’язання, інші права та обов’язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Конотопський ремонтно-механічний завод». Місцезнаходження Товариства, що створюється: 41600 Сумська область, м. Конотоп, вул. Парківська, 18.  Розмір статутного капіталу Товариства, що створюється, складає 594 900,00 (п’ятсот дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот) гривень 00 коп. Кількість учасників (засновників) в товаристві, що створюється, визначається установчими зборами засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю “Конотопський ремонтно-механічний завод». У зв’язку з припиненням Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод», припинити повноваження Голови правління Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод» Бойко Євгенія Івановича.

15.     Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення.

Проект рішення: затвердити план перетворення, в тому числі порядок та умови здійснення перетворення:

1. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод» (код ЄДРПОУ 30640200, ІПН 306402018050, свідоцтво платника ПДВ № 200019334, юридична/фактична адреса: 41600 Сумська область, м. Конотоп, вул. Парківська, 18)  шляхом перетворення (реорганізації) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Конотопський ремонтно-механічний завод» (юридична/фактична адреса: 41600 Сумська область, м. Конотоп, вул. Парківська, 18).

2. Призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ «Конотопський ремонтно-механічний завод».

3. Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Приватного  акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод».

4.  Затвердження порядку та умов обміну акцій на частки.

5. Повідомлення кредиторів про прийняті Зборами рішення про перетворення Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Конотопський ремонтно-механічний завод»: в строк до 27 травня 2017 року включно  письмово повідомити кредиторів та  опублікувати відповідне рішення в офіційному друкованому органі.

6. Отримання вимог кредиторів (у разі їх наявності) про погашення (в тому числі дострокове) кредиторської заборгованості. Строк, протягом якого кредитори можуть пред'являти свої вимоги до Товариства, не може бути меншим двох місяців з моменту здійснення відповідної публікації про припинення.

7.  Розкриття особливої інформації та подання документів до НКЦПФР.

8. Здійснення викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі у цих Зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод»  шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю і звернулись до Товариства із письмовою заявою в терміни визначені відповідно до прийнятого рішення.

9. Здійснення обміну акцій акціонерного товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та інформування акціонерів про прийняте рішення зборами про викуп акцій в терміни визначені відповідно до прийнятого рішення.

10. Затвердження загальними зборами акціонерів передавального акту та звіту про наслідки обміну акцій - не раніше ніж через два місяці з моменту опублікування повідомлення про припинення ПрАТ «Конотопський ремонтно-механічний завод».

11. Здійснення організаційних заходів по створенню Товариства з обмеженою відповідальністю «Конотопський ремонтно-механічний завод».

12. Здійснення обміну письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі товариства, що створюється: початок - з дня державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Конотопський ремонтно-механічний завод», закінчення - терміном не обмежуються.

13. Подання документів до НКЦПФР на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в терміни встановлені законодавством.

14. Подання документів для державної реєстрації припинення ПрАТ «Конотопський ремонтно-механічний завод» та створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Конотопський ремонтно-механічний завод».

16.   Про створення комісії з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно – механічний завод». Обрання Голови та членів комісії з припинення (перетворення) та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під час перетворення.

Проект рішення: призначити у наступному складі комісію з припинення (перетворення) Товариства:

- Голова комісії з припинення (перетворення) – Бойко Євгеній Іванович, паспорт МА №449910 виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумській області 25.02.1998 р.,  реєстраційний номер облікової картки платника податків 2194607132 , місцезнаходження: Сумська область, м. Конотоп, вул. Лісового, буд. 44 кв. 45;

- Член комісії з припинення (перетворення) – Іщенко Олександр Володимирович, паспорт МА № 563875  виданий 27.11.1998 р. Конотопським МВ УМВС України в Сумській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3008906297, місцезнаходження: Сумська область, м. Конотоп, вул. Будівельників, 28 кв. 44;

- Член комісії з припинення (перетворення) – Марченко Алла Миколаївна, паспорт МА 950012 виданий 01.11.2001 р. Конотопським МРВ УМВС України в Сумській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2532107085, місцезнаходження: Сумська область, м. Конотоп, вул. Лісового, 16 кв. 62.

                Надати повноваження Голові комісії з припинення приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод» виконувати всі необхідні дії щодо реорганізації Товариства відповідно до чинного законодавства України. Комісії з припинення приватного  акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод» здійснювати свою діяльність за адресою: 41600 Сумська область, м. Конотоп, вул. Паківська, 18.

                Встановити, що рішення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод» приймаються на її засіданнях більшістю голосів.

                Визначити, що з моменту призначення комісії з припинення (перетворення) до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

                Визначити, що Голова комісії з припинення (перетворення) з моменту його призначення є керівником приватного акціонерного товариства ««Конотопський ремонтно-механічний завод» та уповноважений представляти його інтереси у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти будь-які дії від імені Товариства без довіреності, підписувати та подавати від його імені будь-які документи в тому числі, але не виключно, договори.

                Визначити, що у випадку неможливості виконувати повноваження голови комісії з припинення (перетворення) з будь-яких причин, або відсутності голови комісії з припинення (перетворення) з будь-яких причин, всі повноваження голови комісії з припинення (перетворення) переходять до заступника голови комісії з припинення (перетворення), що обирається з числа членів комісії з припинення (перетворення) на її засіданні.

                Уповноважити комісію з припинення (перетворення) приватного акціонерного товариства ««Конотопський ремонтно-механічний завод» протягом 4 (чотирьох) календарних місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підготувати та подати Передавальний акт майна, коштів, майнових прав та обов'язків, що передаються від приватного  акціонерного товариства «Конотопський ремонтно-механічний завод» до його правонаступника — ТОВ ««Конотопський ремонтно-механічний завод».

                Уповноважити Голову комісії з припинення (перетворення) Товариства (з правом передоручення) забезпечити подання державному реєстратору та/або нотаріусу документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про припинення Товариства, видати довіреність уповноваженим особам щодо представництва перед державними органами та іншими органами, підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності.

17.   Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно – механічний завод».

Проект рішення: не здійснювати викуп акцій.

18.   Затвердження порядку та умов обміну акцій   Приватного акціонерного товариства «Конотопський ремонтно – механічний завод», що припиняється шляхом перетворення, на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Конотопський ремонтно – механічний завод», що створюється шляхом перетворення.

Проект рішення: обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника Товариства здійснити  у два етапи.

                Перший етап - обмін акцій на письмові зобов’язання ПрАТ „Конотопський ремонтно-механічний завод» про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі правонаступника Товариства - ТОВ „Конотопський ремонтно-механічний завод».

                Всі акціонери ПрАТ „Конотопський ремонтно-механічний завод», що не продали свої акції, зможуть обміняти їх на письмові зобов'язання ПрАТ „Конотопський ремонтно-механічний завод» про видачу відповідної кількості часток в статутному капіталі ТОВ „Конотопський ремонтно-механічний завод», за адресою: 41600 Сумська область, м. Конотоп, вул. Парківська, 18.

                Для отримання письмових зобов'язань акціонери товариства повинні надати:

1) Письмову Заяву - до Комісії з припинення Товариства у довільній формі, з обов'язковим зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, паспортних даних, місця проживання (прописка, реєстрація), індивідуального податкового номеру - для фізичних осіб. Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника, відповідно до чинного законодавства;

2) Виписку про стан рахунку у цінних паперах;

3) Документ, який посвідчує особу (для фізичних осіб);

4) Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків - для фізичних осіб. Акціонерами подаються письмові заяви на ім’я Голови комісії з припинення за адресою:  41600 Сумська область, м. Конотоп, вул. Парківська, 18.

Заява складається у довільній формі. Заява подається у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. в межах першого етапу обміну акцій Товариства на письмові зобов’язання у статутному капіталі правонаступника Товариства.

                Місце обміну акцій ПрАТ ”Конотопський ремонтно-механічний завод» на письмові зобов”язання ПрАТ ”Конотопький ремонтно-механічний завод» про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ ”Конотопський ремонтно-механічний завод»: 41600 Сумська область, м. Конотоп, вул. Парківська, 18.

                Строк обміну акцій ПрАТ „Конотопський ремонтно-механічний завод» на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток в статутному капіталі ТОВ „Конотопський ремонтно-механічний завод» з 28.04.2017 року до моменту проведення установчих зборів ТОВ „Конотопський ремонтно-механічний завод» – правонаступника ПрАТ ”Конотопський ремонтно-механічний завод» .

                Виписані письмові зобов’язання щодо отримання акціонерами відповідної частки у статутному капіталі ТОВ ”Конотопський ремонтно-механічний завод» обліковуються в журналі обліку письмових зобов’язань ПрАТ ”Конотопський ремонтно-механічний завод».

             Другий етап – обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі ТОВ ”Конотопський ремонтно-механічний завод», який розпочинається з дня державної реєстрації ТОВ ”Конотопський ремонтно-механічний завод» - правонаступника ПрАТ ”Конотопський ремонтно-механічний завод»  утвореного в результаті реорганізації ПрАТ шляхом перетворення.

                Термін отримання часток у статутному капіталі ТОВ „Конотопський ремонтно-механічний завод» в обмін на письмові зобов’язання не обмежується.

                Обмін акцій на частки у статутному капіталі правонаступника ПрАТ ”Конотопський ремонтно-механічний завод» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВ ”Конотопський ремонтно-механічний завод» дорівнював розміру статутного капіталу Товариства до перетворення, а саме: 594 900,00 (п’ятсот дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот) гривень 00 коп. Розмір частки (у відсотках та гривнях) кожного учасника у статутному капіталі приватного акціонерного товариства ”Конотопський ремонтно-механічний завод» дорівнює розміру його частки (у відсотках та гривнях) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ”Конотопський ремонтно-механічний завод», створеного шляхом перетворення.

                Акції ПрАТ ”Конотопський ремонтно-механічний завод», що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника ТОВ ”Конотопський ремонтно-механічний завод» та розподіляються серед його учасників.

                Не підлягають конвертації акції товариства, що бере участь у перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про викуп належних їм акцій.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 09.00 до 09.45 години в день та за місцем проведення зборів. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.  На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 21 квітня 2017 року. 

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонери та їх представники можуть ознайомитись з 27.03.2017 р. у робочі дні з 10.00 до 15.00 години за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Парківська, буд. 18, кімн. 1. Довідки за телефоном /05447/  66175. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Бойко Є.І.  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://krmz.in.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

Звітний 2016

Попередній 2015

Усього активів

28681

28515

Основні засоби

16698

17774

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

7680

6182

Сумарна дебіторська заборгованість

3876

4280

Грошові кошти та їх еквіваленти

154

37

Нерозподілений прибуток

(25320)

(14808)

Власний капітал

(10040)

602

Статутний капітал

595

595

Довгострокові зобов'язання

-

18827

Поточні зобов'язання

38721

8756

Чистий прибуток (збиток)

(10530)

(8033)

Незавершене виробництво

5179

4810

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2379600

2379600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

39

45

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

«Відомості НКЦПФР»  № 57 від 24.03.2017 р. ________________________________________________________
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради

_________
(підпис)

М.В. Прохоренко

23.03.2017

М.П.